Aelod Hwb: Siwan Williams - Gemwaith Gwyndy

Gemwaith Gwyndy

2 Rhagfyr
2020

Mae'r myfyriwr Siwan Williams, gyda chefnogaeth Llwyddo'n Lleol a rhaglen newydd Miwtini'r Hwb Menter, wedi datblygu ei ‘hobi cyfnod clo’ yn fusnes. Er ei bod yn ei chael hi'n anodd cydbwyso ei hastudiaethau a'i busnes, mae cefnogaeth gan yr Hwb Menter wedi helpu i'w chadw ar y trywydd iawn, a'r busnes yn symud i'r cyfeiriad cywir. Yn ychydig fisoedd oed, mae gemwaith clai Gemwaith Gwyndy bellach yn mynd o nerth i nerth.

Mae Siwan o Wynedd yn fyfyriwr blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n astudio Astudiaethau Plentyndod. Mae hi hefyd yn berchennog ar ‘Gemwaith Gwyndy’. Mae Gemwaith Gwyndy yn creu gemwaith unigryw o glai polymer. Mae'r busnes bellach yn gwerthu drwy Facebook, Instagram ac Etsy.

Ganwyd y busnes yn ystod y ‘cyfnod clo’, pan oedd Siwan yn chwilio am rywbeth i lenwi ei hamser. Ar ôl prynu rhywfaint o glai i chwarae o gwmpas gydag o, penderfynodd wirio a oedd bwlch yn y farchnad a gwelodd nad oedd llawer o emyddion clai yn yr ardal. Cyn gynted ag y dechreuodd roi lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol, roedd diddordeb ar unwaith. Yna cafodd wybod am Llwyddo'n Lleol 2050 – rhaglen i helpu pobl ifanc i wireddu'r cyfleoedd sydd ar gael i aros yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Dewiswyd 14 o unigolion â syniadau busnes a dyfarnwyd £1,000 iddynt a rhaglen cymorth busnes 10 wythnos i ddatblygu eu busnes. Roedd y gefnogaeth hon yn cynnwys cyfle i gyflwyno yn y digwyddiad ‘Pitch Perfect’ a gynhaliwyd gan yr Hwb Menter ar long fôr-ladron ar Afon Menai, yn ogystal â chefnogaeth bellach ar ôl i'r 10 wythnos ddod i ben.

Oherwydd i'r busnes ddechrau yn ystod COVID-19, mae Siwan yn dweud nad yw hi wedi sylwi ar effaith negyddol. Oherwydd bod siopa ar-lein wedi cynyddu, ac mae pobl yn fwy awyddus nag erioed i ‘siopa'n lleol’ mae'r busnes wedi mynd o nerth i nerth dros y misoedd diwethaf. Ei moment fwyaf balch oedd cyrraedd 3000 o ddilynwyr Instagram, a gweld cwsmeriaid sy'n dychwelyd yn gosod mwy o archebion! Er na fyddai'n gwneud unrhyw beth yn wahanol, mae Siwan yn nodi mai anfantais rhedeg ei busnes ei hun yw ei bod weithiau'n anodd cael cydbwysedd rhwng gwaith y Brifysgol, bywyd cymdeithasol, a rhedeg busnes.

Rhannodd Siwan rywfaint o gyngor gyda ni. “Peidiwch byth ag amau eich hun – mae pawb yn wahanol ac efallai na fydd rhywbeth rydych chi'n ei hoffi at ddant pawb. Mae hynny'n iawn! Dylech sicrhau bod gennych chi stoc yn barod bob amser, fel y gallwch anfon pethau'n gyflym at gwsmeriaid, a chofiwch mai'r cwsmer sy'n dod gyntaf, waeth faint maen nhw'n profi eich amynedd! Mae cymuned wych o fusnesau Cymreig sy'n wych am gefnogi ei gilydd, ac rwyf wrth fy modd yn bod yn rhan o hynny.”

Dywedodd Sara Roberts, Cydlynydd y Ganolfan Fenter, “Mae'n wych gweld person ifanc yn cymryd y cam cyntaf ac yn gofyn am gefnogaeth pan oedd ei angen arni hi, dyna pam rydyn ni yma wedi'r cyfan! Mae'n wych ei gweld nid yn unig yn cymryd ei hastudiaethau o ddifrif, ond yn cymryd ei busnes o ddifrif, ac yn cael yr holl gymorth posibl er mwyn cyflawni hyn. Gwnaeth Siwan y gorau o'r gymuned a ffurfiodd rhwng y 14 unigolyn, gan rannu profiadau a chyngor ar hyd y ffordd. Mae hefyd yn enghraifft wych o sut y gall dwy raglen, Llwyddo'n Lleol 2050 a rhaglen newydd Miwtini'r Hwb Menter gydweithio er budd yr unigolion dan sylw. Mae cydweithredu'n allweddol.”

Mae’r Hwb Menter yn brosiect a ariennir yn rhannol gan Y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!