Aelod Hwb: Thomas Turner - Ember Technology Design

Wales startup awards 1 Tom Turner

2 Rhagfyr
2020

Graddiodd Thomas Turner o gwrs Dylunio Cynnyrch Prifysgol Bangor yn 2019. Penderfynodd ddefnyddio ei sgiliau i greu Ember Technology Design sy'n canolbwyntio ar gynnig gwasanaethau sy'n gysylltiedig â dylunio i fusnesau lleol a busnesau newydd ledled Gogledd Cymru. Manteisiodd ar y digwyddiad Pitch Perfect cyntaf a gynhaliwyd gan yr Hwb Menter, a rhoddodd gyflwyniad buddugol, gan ganiatáu iddo ddechrau'r busnes. Fe wnaeth y cymorth a gafodd gan yr Hwb Menter @M-SParc yn ogystal â B-Enterprising Prifysgol Bangor, ei helpu i ddatblygu ei dwf busnes yn gyflym. O fewn y blynyddoedd nesaf, mae Thomas yn gobeithio datblygu ei fusnes ymhellach, sefydlu swyddfa a chyflogi talent leol i helpu i ddatblygu cynhyrchion arloesol, gan dargedu marchnad fyd-eang.

Ar ôl graddio o gwrs dylunio cynnyrch Prifysgol Bangor, penderfynodd Thomas Turner ddefnyddio ei sgiliau i sefydlu cwmni. Ymunodd â digwyddiad Pitch Perfect yr Hwb Menter ychydig cyn graddio ac roedd yn un o enillwyr y noson! Manteisiodd ar y gofod swyddfa yn M-SParc a ddarparwyd ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor, drwy'r rhaglen B-Enterprising, a chafodd gymorth busnes drwy'r Hwb Menter.

Sefydlwyd Ember Technology Design mewn ymateb i fwlch yn y farchnad ar gyfer sgiliau sy'n gysylltiedig â dylunio yng Ngogledd Cymru. Mae Thomas yn rhoi gwybod i fusnesau lleol am y gwerth a'r posibiliadau y gall dylunio eu cynnig i'w busnes, a sut y gallai helpu i ddatblygu cynhyrchion cyfredol. Dywedodd Thomas “Mae fy nghyffro ar gyfer dylunio yn deillio o ddehongli dyheadau cleientiaid a'u trosi'n ddyluniadau dichonadwy sy'n gallu gwerthu. Rwy'n caru'r gymuned yng ngogledd Cymru a'r holl wahanol gyfleoedd i gysylltu â chymaint o fusnesau amrywiol. Mae hyn yn ei dro wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy musnes fy hun ymhellach.”

Nid yw Covid-19 wedi cael effaith enfawr ar Ember Technology Designs, oherwydd roedd y rhan fwyaf o'u gwaith eisoes yn cael ei wneud gan ddefnyddio llwyfannau ar-lein fel Zoom a Miro, a oedd yn caniatáu mapio llinellau amser a dyfyniadau prosiectau ar gyfer cleientiaid. Fodd bynnag, dewisodd Thomas addasu'r busnes i argraffu amddiffynwyr wyneb 3D ar gyfer y GIG am gyfnod byr, fel rhan o fudiad ar draws gogledd Cymru. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae'r busnes wedi bod yn defnyddio llwyfannau ar-lein i werthu mwy o'u cynnyrch eu hunain, gan arallgyfeirio'r model busnes a gwneud y busnes yn fwy effeithlon yn y tymor hir.

Cyngor Thomas i'r rhai sy'n dechrau busnes yw “Treuliwch fwy o amser yn cynllunio! Pe gallwn fynd yn ôl mewn amser byddwn yn ceisio dal rhywfaint o'm cyffro cychwynnol yn ôl rhag neidio'n syth i mewn, a chynllunio'n fwy effeithiol. Gwnewch eich ymchwil i'ch diwydiant, dewch o hyd i'r hyn sy'n boblogaidd, a chreu cynllun busnes i helpu i ddiffinio pob agwedd ar eich gweithrediadau. Mae hyn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer pan fyddwch yn dechrau chwilio am fuddsoddiad.”

O fewn y blynyddoedd nesaf nod Thomas yw defnyddio'r Gymraeg ymhellach, er mwyn darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog, a datblygu'r brand ymhellach i sefydlu swyddfa a chadwyn gyflenwi yn y gogledd, gan gyflogi talent leol a datblygu cynhyrchion arloesol ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Dywedodd Sara Roberts, Cydlynydd y Ganolfan Fenter, “Manteisiodd Thomas ar y cyfan sydd gan yr Hwb Menter i'w gynnig, o'r gofod cydweithio, i weithdai a digwyddiadau, rhwydweithio, gofod creu Ffiws...mae'n enghraifft arall o sut y gall bod yn rhagweithiol am y cymorth sydd ar gael a manteisio i’r eithaf arno ddatblygu eich busnes yn gyflym. Erbyn hyn mae ganddo gynllun busnes cadarn ar waith ac mae'n edrych tuag at ddyfodol ei gwmni. Dymunwn y gorau iddo.”

Mae’r Hwb Menter yn brosiect a ariennir yn rhannol gan Y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!