Amdanom Ni

Mae'r Hwb Menter, prosiect Menter Mon wedi ei leoli yn M-SParc Gaerwen a Hwb Arloesi Porthmadog, yn rhoi'r wybodaeth, arweiniad, ysbrydoliaeth a'r gofod i entrepreneuriaid drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus. Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae swyddfeydd cydweithio, cymuned o unigolion o'r un anian i rannu syniadau a chynnig anogaeth, cyngor busnes, ystod o ddigwyddiadau addysgol / cymdeithasol, Gofod Creu Ffiws, yn ogystal â rhaglen cychwyn busnes clodfawr Miwtini. A’r darn gorau yw, mae hyn i gyd heb unrhyw gost i chi fel aelod o’r Hwb am o leiaf 6 mis!

Cyfarfod y Tîm

Sara Lois Roberts

Sara Roberts yw Rheolwr yr Hwb Menter, sy'n rheoli cyfeiriad a llwyddiant yr Hwb. Mae Sara hefyd yn rhedeg ei busnes ei hun sydd wedi ennill sawl gwobr, Sara Lois Jewellery, sy'n golygu ei bod hi'n gwybod sut beth yw bod yn eich sefyllfa chi, gan gymryd y camau cychwyn busnes cyntaf hynny. Byddai'n bwyta caws ar gyfer pob pryd bwyd pe bai hynny'n dderbyniol!

01248 858 070

07920 280 595

sara@mentermon.com

Anna Openshaw

Mae Anna yn darparu hyfforddiant busnes ac wedi gweithio fel cynghorydd busnes ers dros 10 mlynedd. Mae Anna hefyd yn ymgynghorydd digwyddiadau sydd wedi ennill gwobrau ac wedi gweithio ar nifer o ddigwyddiadau ar raddfa fawr. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae hi wedi cyflwyno llawer o Miwtini’s a hi ydi môr-leidr y tîm. Mae Anna yn mwynhau actio a threulio amser gyda'i theulu.

01248 858 070

07508 449 201

anna@mentermon.com

Sian Thomas

Sian yw Swyddog Cymorth yr Hwb, ac fel rheol dyma'r llais cyntaf a glywch wrth gysylltu â'r Hwb dros y ffôn neu drwy e-bost. Yn ei hamser hamdden mae hi wrth ei bodd yn coginio a'i weithio i ffwrdd drwy redeg! Mae Sian ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd ond bydd Anna, Aled neu Sara yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych nes iddi ddychwelyd.

01248 858 070

07790 365476

sian@mentermon.com

Cynghorwyr Busnes

Dyma ychydig o'r cynghorwyr busnes sydd ar gael i'ch cefnogi chi a'ch busnes ar sail 1to1! Mae Aled, Beth a Lois yn barod i'ch helpu chi.

KE5 A4266 Sian a Sara

Rhaglen yw'r Hwb Menter sy'n gweithredu ar draws Ynys Môn a Gwynedd, a darperir gan Menter Môn. Mae'r ddau brif Hwb wedi eu lleoli yn M-SParc yn Gaerwen ar Ynys Môn a Hwb Arloesi yn Porthmadog, Gwynedd. Ond rydym hefyd wedi sefydlu perthynas gyda lleoliadau lloeren ar draws y ddau Sir er mwyn sicrhau bod modd defnyddio'r gwasanaeth ledled y rhanbarth. Mae cymryd agwedd ranbarthol yn nodwedd bwysig o'r Hwb Menter.

Rydym wedi sefydlu perthnasoedd â phob un o'r awdurdodau lleol, sefydliadau academaidd, rhwydweithiau busnes, y banciau, cyfrifwyr lleol a llawer mwy. Bydd entrepreneuriaid yn gallu elwa o gysylltiadau’r Hwb er mwyn datblygu eu busnes.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido’n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, trwy Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn. Mae hefyd yn cael ei gyllido'n rhannol gan y Gwasanaethau Adfer Niwclear (NRS), is-gwmni sy'n eiddo llwyr i'r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA).

Os oes gennych syniad busnes yr hoffech gael cymorth i gychwyn, cysylltwch â Sara neu Anna ar 01248 858 070 neu post@hwbmenter.cymru.

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!