Astudiaeth Achos - Arfer Gorau wrth redeg haciau rhithwir cydweithredol

Hack Iechyd

2 Rhagfyr
2020

Cynhaliwyd Hac Iechyd Cymru am yr 8fed tro, a’r 2il ar-lein, ym mis Tachwedd eleni. Mewn ymdrech gydweithredol rhwng sefydliadau a byrddau iechyd, yn ogystal â llwyfan arloesi digidol ar gyfer rheoli heriau a syniadau, gwelwyd 22 tîm yn mynd i’r afael â heriau a gyflwynwyd gan weithwyr iechyd a gofal, gyda phot gwobr o £200,000 ar gael trwy Lywodraeth Cymru ac Agor IP. Dewiswyd 5 enillydd ar y noson, a byddant yn mynd ymlaen i sicrhau bod eu datrysiad yn cynorthwyo cleifion a chydweithwyr yn y GIG.

Digwyddiad ledled Cymru yw Hac Iechyd Cymru, wedi'i drefnu a'i gynnal gan amrywiol bartneriaid. Y partneriaid eleni oedd Comisiwn Bevan, MediWales, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyflymu Accelerate, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, M-SParc, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, a'r Hwb Menter @ M-SParc. Darparwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru ac Agor IP. Defnyddiwyd a noddwyd platfform arloesi agored Simply Do gan B-Fentrus o Brifysgol Bangor.

Mae Hac Iechyd Cymru yn caniatáu i'r rheini yn y sector Iechyd a Gofal gyflwyno eu heriau; hynny yw, meysydd lle mae angen help arnynt a lle nad oes datrysiad ar gael. Yna gwahoddir y rhai mewn diwydiant i ddarparu atebion. Mae'r meini prawf yn argymell na ddylai herwyr geisio cynnig atebion ynghyd â'u heriau, a chefnogwyd hyn trwy'r platfform Simply Do. Adolygodd cymedrolwyr BCUHB, Hwb Gwyddor Bywyd a Chomisiwn Bevan bob her a gyflwynwyd, a dim ond ar ôl iddynt fodloni'r meini prawf hyn y cafodd yr heriau eu cymeradwyo a'u gweld gan y cyhoedd.

Fe wnaeth platfform arloesi agored Simply Do alluogi lefel o ryngweithio cyn y digwyddiad pitsio cyntaf. Roedd ar gael i unrhyw un bori trwy'r heriau, gofyn cwestiynau, a gadael adborth, cyn i'r syniad gael ei gyflwyno yn y digwyddiad byw. Roedd hyn yn darparu lefel o wybodaeth a oedd o gymorth i'r rheini a oedd yn pitsio; roeddent eisoes yn gwybod a oedd pobl yn hoffi eu her ac a oeddent yn debygol o dderbyn cefnogaeth. Yn ystod y digwyddiad byw cyntaf, cyflwynwyd dros 30 o heriau. Rhoddwyd slot 2 funud i bob un, a amserwyd, i gyflwyno eu her. Digwyddodd hyn dros Zoom.

Yn dilyn pob pitsh, cawsant eu gwahanu wedyn i mewn i 'ystafelloedd Zoom’, a manteisiodd y partneriaid hynny a oedd wedi gwylio’r pitsio ar y cyfle i rwydweithio a siarad mwy â’r rheini yr oeddent yn teimlo y gallent eu datrys. Daeth meini prawf eraill i rym yma; roedd yn rhaid i'r atebion fod yn newydd. Os oedd datrysiad ‘oddi ar y silff’ ar gael, yna anogwyd yr herwyr yn syml i fynd i ddefnyddio hwn. Pe bai cwmni'n cyflwyno datrysiad yr oeddent eisoes wedi'i gynhyrchu, gofynnwyd iddynt beidio â mynd ymlaen i'r rownd nesaf, gan na fyddent yn derbyn cyllid. Roedd angen monitro'n ofalus er mwyn sicrhau bod pawb yn deall y meini prawf sy'n ofynnol ganddynt i ddarparu datrysiad.

Rhoddwyd wythnos rhwng cyflwyno'r heriau, a chyflwyno atebion/datrysiadau. Yn ystod yr amser hwn, ffurfiwyd timau, a lluniwyd paneli beirniadu. Dim ond cysyniad o ddatrysiad oedd yn rhaid ei chael i gyflwyno, ac nid oedd angen unrhyw gynhyrchion na phrosiectau gorffenedig ar hyn o bryd. Roedd gan 22 o dimau 6 munud yr un i gyflwyno syniad a derbyn cwestiynau. Oherwydd y nifer fawr o heriau, dewiswyd dau banel er mwyn cael dwy hac ar yr un pryd. Roedd y paneli yn cynnwys cynrychiolwyr o'r cyllidwyr, clinigwyr, diwydiant a chleifion. Daeth y ddau banel at ei gilydd ar ôl i'r holl leiniau ddigwydd, a dewiswyd pum enillydd.

Cyhoeddwyd y pum enillydd ar y noson, a chawsant wybod y bydd rhywun yn cysylltu hefo nhw'n o fuan. Yn dilyn y digwyddiadau byw, trefnwyd i bob arweinydd arloesi a chyllidwr bwrdd iechyd gwrdd â phob enillydd, er mwyn eu cefnogi i gael gafael ar gyllid ac i'w helpu i ddechrau ar eu datrysiad. Mae'r gwaith dilynol gydag enillwyr a mynychwyr ar ôl yr hac yr un mor bwysig â threfnu, gan nad oes gan y rhai ym maes iechyd lawer o amser i wastraffu a rhaid dangos bod gwerth cymryd rhan yn yr hac.

Gwersi Allweddol:

● Mae angen i bob partner helpu i farchnata'r digwyddiad, gan roi cefnogaeth i'r rheini nad ydyn nhw wedi arfer â hyrwyddo dros gyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn sicrhau bod cynulleidfa â ffocws ar draws Cymru, fel bod y neges yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl.

● Gall cyfranogwyr gael eu gorlwytho â gwybodaeth. Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi ddweud wrthyn nhw bob manylyn o'r digwyddiad, ond rheolwch y disgwyliad a'u tywys drwodd wrth i chi fynd.

● Mae'n bwysig sicrhau bod cyfranogwyr yn mwynhau'r digwyddiad. Ychydig yn unig fydd yn ennill, ond byddant i gyd wedi rhoi oriau o'u hamser, felly mae angen iddynt deimlo ei fod yn werth chweil. Mae creu awyrgylch cadarnhaol a dangos bod y gwesteiwyr yn cael hwyl yn helpu cyfranogwyr i'w gael yn ddigwyddiad difyr yn ogystal â her.

● Mae cyswllt ar ôl y digwyddiad yn bwysig ond rhaid ei reoli. Mae angen i bawb sy'n cymryd rhan wybod nad ydyn nhw wedi cael eu hanghofio. Roedd Simply Do yn ffordd wych o barhau i greu a chysylltu heriau, syniadau ac arloeswyr gyda'i gilydd. Mae'r un mor bwysig sicrhau nad yw cyfranogwyr yn cael eu peledu gan e-byst ar ôl y digwyddiad, gan drefnwyr sy'n cynnig myrdd o gefnogaeth wahanol, neu gan y rhai a fynychodd y digwyddiad dim ond i werthu cynnyrch sy'n bodoli eisoes.

Ystadegau Allweddol:

● 8,300 o bobl yn edrych ar brif dudalen galwadau; 5,679 yn edrych ar yr Heriau.

● 57 her wedi'u creu a 37 wedi'u derbyn.

● 297 o ddefnyddwyr a dros 60 o sefydliadau yn cymryd rhan.

● Dewiswyd 5 enillydd.

● 3 bwrdd iechyd a gynrychiolir gan yr enillwyr.

● Hanner yr heriau ‘mwyaf poblogaidd’ oedd yr enillwyr.

● Cytunodd 78% o’r ymatebwyr y dylai eu sefydliadau ddefnyddio mwy o ddigwyddiadau ‘Hac’.

● Cytunodd 93% y byddent yn defnyddio Hac eu hunain yn y dyfodol.

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!