Aelod Hwb: Bragdy Cybi

Bragdy Cybi 004 Bethan Jones

4 Chwefror
2021

Sefydlwyd Bragdy Cybi Ltd gan dîm gŵr a gwraig, Bethan a Daniel Jones. Mae'r ddau ohonyn nhw’n rhedeg pob agwedd ar y busnes, o botelu i labelu, ac ers iddynt ddechrau gwerthu ar-lein adeg y Nadolig, yr anfon hefyd. Mae'r bragdy bach yn aml yn rhedeg allan o gwrw oherwydd y galw, ac maen nhw bellach yn symud i uned ddiwydiannol i gynyddu faint o gwrw y gallant ei gynhyrchu ddengwaith! Ar hyn o bryd mae Bragdy Cybi yn cynnal ymgyrch ariannu torfol ar gyfer offer bragu a photelu newydd.

Dechreuodd y daith pan gollodd Dan ei swydd y llynedd. Eisiau mynd i gyfeiriad gwahanol, penderfynodd ymchwilio i fragu a sylweddoli y gallai hyn fod yn yrfa nesaf iddo! Gyda chymorth yr Hwb Menter, Busnes Cymru, a Cywain ar gyfer popeth o gyrsiau i gyngor 1 i 1, fe wnaeth y busnes ennill momentwm yn gyflym.

Mae’r tîm gŵr a gwraig, Dan a Bethan, bellach yn gweithio'n llawn amser yn y bragdy bach, gan wneud popeth o wneud cwrw, potelu, a labelu. Mae'r siop ar y safle yn gwerthu cwrw ac anrhegion, ac mae eu poblogrwydd yn golygu eu bod yn aml yn rhedeg allan o gwrw. Felly, lai na blwyddyn ar ôl agor, maen nhw'n ehangu! Maen nhw newydd gaffael uned ddiwydiannol, a byddant yn cynhyrchu 10 gwaith cymaint o gwrw, tra'n ymestyn y siop i'r hen safle bragu hefyd.

Er mwyn prynu'r offer bragu a photelu newydd, maen nhw wedi troi at ariannu torfol, ac maen nhw eisoes wedi cael sylw gan lawer o fusnesau a sefydliadau lleol. Eu nod yw cyrraedd targed uchelgeisiol o £18,000.

Gan fod Bragdy Cybi wedi'i sefydlu yn ystod pandemig COVID, nid yw'r pâr yn gallu gwneud sylw ar p’un a yw wedi effeithio ar fusnes, ond fe wnaeth y cyfnodau clo yn arafu nifer yr ymwelwyr yn naturiol. Dyma'r catalydd i symud yn gyflym i werthu ar-lein. Maen nhw hefyd wedi prynu fan, rhyw fath o dafarn deithiol a oedd yn caniatáu i bobl brynu'r cwrw heb dorri'r cyfyngiadau symud.

Cymraeg yw'r cwpl, ac felly maen nhw’n hysbysebu ddwyieithog yn naturiol – rhywbeth sydd yn bendant wedi helpu eu llwyddiant. Maen nhw wedi cael eu cyfweld ar gyfer Radio Cymru ac S4C, ac mae pobl leol yn awyddus i gefnogi busnesau Cymru sydd yn eu tro yn cefnogi'r Gymraeg.

Eu cyngor i'r rhai sy'n dechrau yw “derbyn yr holl gymorth y gallwch ei gael, gwneud eich ymchwil, a dal ati!”

Dywedodd Sara Roberts, Cydlynydd yr Hwb Menter, “Mae'r tîm yn Bragdy Cybi wedi dangos gwir ymdrech i wneud eu busnes yn llwyddiant. Maen nhw wedi gofyn am help, ac maen nhw wedi defnyddio'r cyngor hwnnw'n gyflym iawn ac wedi gweithredu, sy'n wych i'w weld. Mae'n wych eu gweld yn mynychu gweithdai, ac yn integreiddio eu hunain i'r gymuned fusnes drwy rwydweithio cymaint â phosibl. Maen nhw’n enghraifft wych o sut i ystyried cyngor – peidiwch â'i gadw tan nes ymlaen, ond rhowch ef ar waith cyn gynted â phosibl, i fynd â'ch busnes o nerth i nerth!”

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!