Aelod Hwb: Katy Carlisle - SQSP Queen

Katy Carlisle

21 Medi
2020

Ers 2013, mae Katy Carlisle wedi bod yn gweithio ar ei liwt ei hun, gan ganolbwyntio'n bennaf ar ddylunio gwefannau. Roedd hi’n gweithio dros Fanceinion a Sheffield, ac yn 2019, gyda'i phartner yn gweithio ar ei liwt ei hun hefyd, fe wnaethon nhw lwyddo i wireddu eu breuddwyd o symud i Ynys Môn, er mwyn gallu gwneud mwy yn yr awyr agored ac yn y môr. Arweiniodd ymweliad ag M-SParc i wirio'r gymuned fusnes leol at gyfle i gyfarfod Cydlynydd yr Hwb Menter Sara, a oedd digwydd bod yn chwilio am bobl i gynnal gweithdai. Mae Katy wedi parhau i gynnal gweithdai ar gyfer yr Hwb Menter, gan eu symud ar-lein yn ystod pandemig COVID-19, ac o hyn mae hefyd wedi sicrhau cyfleoedd pellach i ddefnyddio ei sgiliau i addysgu eraill, a thyfu ei busnes.

Mae Katy yn ddylunydd gwe a hyfforddwr Squarespace hunangyflogedig. Aeth yn llawrydd ym mis Hydref 2013 gan ganolbwyntio ar ddylunio gwefannau, ac ar y pryd roedd yn byw ym Manceinion. Yn 2014 cymerodd risg ariannol, ac archebu stondin yn y Sioe Cychwyn Busnes yn Llundain i gael slot siarad. O'r fan honno, tyfodd ei sylfaen cleientiaid, ac mae'r rhan fwyaf o'i gwaith bellach yn dod ar lafar. O 2015 ymlaen canolbwyntiodd ar hyfforddiant Squarespace, ym Manceinion a Sheffield, ond dechreuodd golli bywyd swyddfa ac felly sefydlodd Freelance Folk i gael digwyddiadau cydweithio achlysurol. Cyrhaeddodd Katy rownd derfynol Gwobr Gweithiwr Llawrydd y Flwyddyn IPSE ac enillodd Lysgennad IPSE y Flwyddyn am ei gwaith gyda Freelance Folk.

Yn 2018 dechreuodd bodlediad ar gyfer gweithwyr llawrydd, a llwyddodd hefyd i fynd yn ôl i fod yn fusnes newydd gan iddi hi a'i phartner sefydlu cwmni meddalwedd. Maen nhw'n gweithio ar Community Box, offeryn sy'n ei gwneud hi'n hawdd ychwanegu cyfeiriadur at eich gwefan. Roedd y ffaith eu bod ill dau yn llawrydd bellach yn golygu eu bod yn gallu symud, ac o'r diwedd fe wnaethon nhw wireddu eu breuddwyd o symud i Ynys Môn – maen nhw ill dau'n badlfyrddwyr ac yn syrffwyr brwd.

Tra’n ymweld â M-SParc i wirio'r byd busnes lleol, digwyddodd ddechrau siarad â Sara, Cydlynydd yr Hwb Menter, a oedd yn chwilio am rywun i gynnal gweithdai gwefan! Ers hynny, mae Katy wedi cynnal sawl gweithdy yn M-SParc, lleoliadau pwrpasol yr Hwb, ac ar-lein yn ystod pandemig COVID-19. Mae hyn wedi arwain at waith pellach gyda Phrifysgol Bangor hefyd! Dydych chi byth yn gwybod beth y gall rhwydweithio yn Tanio, yr Hwb Menter @M-SParc arwain ato! Mae Katy hefyd yn dysgu Cymraeg, gyda'r gobaith o allu darparu gweithdai dwyieithog.

Mae COVID-19 wedi bod yn anodd, gyda llawer o weithdai wedi'u canslo, ond mae gallu addasu a darparu'r rhain drwy Zoom yn bendant wedi helpu, ac mae Katy hefyd wedi cadw'n brysur yn gweithio ar brosiect ar ochr i ddatblygu fersiwn ar-lein o'i chwrs!

“Rwyf bob amser wedi canolbwyntio ar greu cynnwys, ac wedi gweithio'n gynnar i dyfu fy nghynulleidfa. Roedd cael y rhan fwyaf o'm gwaith ar lafar yn wych ond roedd yn golygu nad oeddwn i erioed wedi gwneud llawer o farchnata, ac yn awr fy mod am hyrwyddo fy hyfforddiant a'm cwrs yn fwy byddai'n ddefnyddiol cael cymuned fwy i estyn allan ati. Dwi'n teimlo fel fy mod i'n dechrau o'r dechrau er fy mod wedi bod mewn busnes ers 7 mlynedd!

Fy nghyngor i eraill sy'n dechrau yw dod o hyd i bobl sydd o'ch blaen a dysgu oddi wrthynt! Gall y rhwydweithiau mewn lleoedd fel yr Hwb Menter helpu gyda hyn. Cofiwch ddathlu enillion bach hyd yn oed! Gall hyfforddwr busnes helpu gyda hyn, a hefyd bod yn gyfrwng cyfathrebu a chynnig cyngor da i chi. Yn olaf, gwrandewch ar eich greddf!”

Dywedodd Sara “Mae wedi bod yn wych gweithio gyda Katy; mae hi ei hun wedi bod yn fusnes newydd ac yn gwybod sut mae ein haelodau'n teimlo. Mae cael pobl o'r un anian fel hyn i gynnal ein gweithdai i gyd yn rhan o'r gwerth ychwanegol y gall yr Hwb Menter ei ddarparu; mae'n ymwneud â phobl o'r un anian yn gweithio gyda'i gilydd i lwyddo!"

Mae’r Hwb Menter yn brosiect a ariennir yn rhannol gan Y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

https://www.sqspqueen.com/

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!