Siambr yn lleoli'n yr Hwb Menter @ M-SParc

P1010464

22 Mawrth
2021

Yn dilyn bron i ddwy flynedd o aelodaeth o'r Siambr, mae'n bleser gan Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru gyhoeddi bod Menter Môn a M-SParc wedi cadarnhau eu perthynas â'r Siambr trwy aelodaeth Noddwyr

Mae'r Hwb Meter @ M-SParc yn un o bum Hwb Menter ledled Cymru, sy'n cael eu hariannu gan Gyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac yn cael ei redeg mewn partneriaeth rhwng Menter Môn a M-SParc.

Mae Menter Môn, sydd wedi'i leoli yn Llangefni, Ynys Môn, yn gwmni dielw sy'n darparu atebion i'r heriau sy'n wynebu cefn gwlad Cymru. Mae Menter Môn yn gweithio gyda busnesau, cymunedau ac unigolion i gyflawni prosiectau ystyrlon sy'n harneisio eu cryfderau ac yn cyfrannu at ddyfodol cynaliadwy.

M-SParc yw Parc Gwyddoniaeth ymroddedig cyntaf Cymru, sy’n eiddo i Brifysgol Bangor ac sy’n darparu gofod a chymorth busnes i gwmnïau yn y sectorau carbon isel, ynni a’r amgylchedd, TGCh a gwyddor bywyd.

Mae'r cam hwn yn gweld y bartneriaeth yn ymuno â rhestr gynyddol y Siambr o aelodau Noddwyr a bydd yn arwain at bartneriaeth agos a chryf rhwng y sefydliadau, gan alluogi'r Hwb i godi ymwybyddiaeth o'u gwasanaethau amrywiol a'u cefnogaeth i fusnesau.

Mae'r Hwb Menter @ M-SParc a'r Siambr wedi bod yn cydweithredu dros y 12 mis diwethaf yn rhedeg Clwb Cychwyn Gogledd Cymru. Mae Clwb Cychwyn Gogledd Cymru wedi galluogi busnesau sydd ar waith am lai na dwy flynedd i gwrdd trwy rith-gyfarfodydd misol i rannu arfer gorau a chlywed gan arbenigwyr y diwydiant ar bynciau allweddol.

Fel rhan o ganfed flwyddyn y Siambr o gefnogi busnes, mae’r Siambr hefyd wedi cyhoeddi ei bod wedi agor ei swyddfa gyntaf yng Ngogledd Cymru, yn lleoliad blaenllaw yr Hwb Menter yn M-SParc. Mae hwn yn gyfle gwych i'r Siambr fod hyd yn oed yn agosach at ei aelodau yng Ngogledd Cymru a chaniatáu i'r ddau sefydliad weithio'n agosach fyth wrth symud ymlaen.

“Mae Menter Môn a M-SParc yn falch iawn o lwyddiant ein cydweithrediad â'r Siambr, ac mae ei uchafbwynt yn golygu eu bod yn agor swyddfa Siambr newydd yma yn yr Hwb Menter.

“Rydym hefyd yn falch iawn o ddod yn Aelodau Noddwyr.

“Bydd cael tîm y Siambr ar y safle yn caniatáu inni gydweithredu’n agosach fyth ar brosiectau, gan annog arloesedd a masnach ryngwladol, cefnogi busnesau lleol, annog busnesau newydd, a dathlu dyfnder, ehangder a llwyddiant y rhanbarth. Mae cymaint y gallwn ei wneud gyda'n gilydd,” meddai Bethan Fraser-Williams, Rheolwr Contractau Masnachol ym Menter Môn.

Mae Debbie Bryce, Prif Swyddog Gweithredol Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru, wrth ei bodd yn croesawu'r Hwb Menter fel Noddwyr aelodau'r Siambr.

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Bethan a’r tîm ym Menter Môn a M-SParc ers cryn amser bellach, ac mae eu hangerdd a’u hymrwymiad i gefnogi busnes yn wirioneddol glodwiw.”

“Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at yr hyn sydd gan y dyfodol, a bydd ein swyddfa newydd yn M-SParc yn rhoi llwyfan gwych i ni gefnogi busnesau yng Ngogledd Cymru ymhellach wrth i ni weithio'n agos gyda Menter Môn a M-SParc i wella twf a ffyniant yn y rhanbarth. ”

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!