Cufflink - Cyngor ar gyllid

Cufflink

16 Mawrth
2021

Billy Williams yw Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Cufflink, sy'n datblygu Ap diogel i helpu pobl i reoli sut mae eu data personol yn cael ei ddefnyddio.

Ym mis Chwefror, sicrhaodd Cufflink £500,000 o gyllid sbarduno er mwyn symud y busnes yn ei flaen, a siaradodd Billy â ni am ei daith ariannu a rhannodd y cyngor y byddai'n ei roi i eraill.

“Y cwestiwn cyntaf i'w ofyn wrthych chi eich hun yw, ydych chi angen cyllid?”

Fel arfer, mae angen cyllid ar fusnes os yw ar gyfnod cyn-refeniw, yn datblygu, rydych chi am gyflymu’r amser cyn cyrraedd y farchnad, creu ymchwil a datblygu, neu ar gyfer weithrediadau tymor byr. Y cyfnod cyn-refeniw Cychwynnol i Sbarduno yw'r cam lle mae 9/10 o fusnesau newydd yn methu – 'dyffryn marwolaeth' fel mae’n cael ei alw!


“Cam cyntaf unrhyw fusnes yw'r cam syniadau.”

Yn ystod y cam hwn rydych chi’n edrych ar gyllid cychwynnol, datblygu syniadau a chynllun busnes cychwynnol. Mae llawer o opsiynau ariannu ar y cam hwn! Teulu a ffrindiau, Angylion, Llywodraeth, Cyflymyddion, Cyllid Torf, Ecwiti Preifat neu Fenter Cyfalafwyr.

“Dechreuais ddefnyddio fy nghynilion fy hun, cael cyd-sylfaenydd, ceisio cymorth drwy'r unedau hybu, a chystadlaethau/cyllid grant.” Meddai Billy, gan ddal yn ôl ar gais mawr am gyllid ar y dechrau, gan ei fod am ddysgu mwy am yr hyn yr oedd y cwmni'n mynd i fod – ac argyhoeddi ei gyd-sylfaenydd i ymuno!

Ar yr un pryd, fe wnaethant roi model busnes at ei gilydd, dysgu sut i wario (ac arbed!) arian, dechrau cadarnhau syniadau, a rhoi cytundeb sylfaenydd at ei gilydd. Mae Billy'n nodi bod hwn yn gyfatebol i gytundeb cyn-priodi ar gyfer eich busnes ac mae dewis eich partner busnes yr un mor bwysig â dewis eich priod! Yn bwysig, treuliodd Billy yr amser hwn hefyd yn darganfod a oedd marchnad ar gyfer yr hyn yr oeddent yn ceisio'i wneud.

Y cam nesaf oedd gwneud cais am grant Innovate UK – y peth cadarnhaol oedd mai cyllid dim ecwiti ydoedd – a gwnaeth Cufflink gais deirgwaith! Fe wnaethant fethu’r tro cyntaf, cymryd adborth a chyflwyno eto, ac roeddent yn lwcus y trydydd tro. Anfanteision cyllid Innovate UK yw ei fod yn ofnadwy o gystadleuol. Mae hefyd ond yn ariannu cam %, felly mae angen i chi ddod o hyd i arian cyfatebol.

“Maen nhw'n rhoi adborth gwych i chi.” Meddai Billy. “Gydag adborth pedwar asesydd hefyd, sydd mor ddefnyddiol. Hefyd, os byddwch yn mynd am grant arall, mae gennych chi’r templed hwnnw a gallwch o leiaf gopïo/gludo eich atebion ac arbed amser. Mae llawer o ffurflenni grant yn gofyn yr un cwestiynau neu gwestiynau tebyg.”

Opsiynau ariannu eraill, trosolwg:
Mae cystadlaethau, fel 'haciau' ac yn y blaen, yn tueddu i ofyn am ecwiti yn gyfnewid am hynny. Ni fydd pob un yn gwneud hyn, ond bydd llawer yn gwneud hyn. Fodd bynnag, gallant fod yn ffordd dda o sicrhau cylch ariannu cyflym.
Nid yw Unedau Hybu a Chyflymwyr yn gofyn am ecwiti, ac mae 153 o unedau hybu gweithredol yn y DU ar hyn o bryd.
Llywodraeth. Mae hyn yn cynnwys Treth Ymchwil a Datblygu, SBRR, CIF a mwy. Nid oes ecwiti, ond gallant fod dros dro ac mae terfyn hefyd i faint o bobl sy'n gwneud cais – gallant fynd dros nos!

Unwaith y sicrhawyd cyllid ar gyfer cam cyn-sbarduno Cufflink, roeddent yn gallu dechrau cyflogi pobl ac ysgrifennu'r cynllun busnes llawn. Defnyddiwyd hwn ar gyfer y rownd sbarduno nesaf. Dechreuodd Billy feddwl hefyd am Eiddo Deallusol (IP) ar hyn o bryd.

“Mae cyn-sbarduno yn prynu amser i chi! Amser i ddeall eich cynnyrch, llwybr at y farchnad, cleientiaid persbectif, a ffurfio cwmni priodol.”

Cyllid sbarduno oedd y cam nesaf. Bellach wedi'i leoli yn M-SParc, Ynys Môn, mae Cufflink yn falch o gyhoeddi eu bod wedi codi dros £500,000, drwy gyllid ecwiti a chyllid sy'n seiliedig ar grantiau i helpu i barhau i ddatblygu datrysiad Cufflink, gan gadw eich data personol yn ddiogel. Llwyddodd yr Hwb Menter @ M-SParc i gynnig cymorth busnes er mwyn helpu i sicrhau'r cyllid hwn.

Dan arweiniad Banc Datblygu Cymru ac ochr yn ochr â'u Hangylion buddsoddi yn Llundain, bydd yr arian hwn yn eu galluogi i adeiladu ap Cufflink a SaaS tra'n helpu i gadw ac adeiladu'r tîm yn M-SParc, yn ogystal â staff o bell.

Bydd yr arian sbarduno hwn yn ategu cyllid ychwanegol a dderbyniwyd gan Innovate UK – asiantaeth arloesi Llywodraeth y DU – a sicrhawyd mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor, dan arweiniad yr Athro Andrew McStay a'r Athro Vian Bakir, i barhau i ymchwilio i'r materion moesegol ehangach sy'n ymwneud â systemau rheoli gwybodaeth personol.

Derbyniwyd cefnogaeth gan gwmnïau cymorth yn M-SParc, gan gynnwys IP Tax Solutions, BIC Innovation, a Knox Commercial.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Gogledd Cymru:

“Mae'n wych gweld cwmni arobryn fel Cufflink yn llwyddo yng Ngogledd Orllewin Cymru. Maen nhw’n gyffrous ac yn arloesol ac yn dod â chyfleoedd sgiliau uchel i'r ardal. Dyma'r math o greadigrwydd ac uwch-dechnoleg yr oeddem yn gobeithio y byddai M-SParc yn ei ysbrydoli yn y rhanbarth ac mae gennyf ddiddordeb mawr mewn gweld sut maen nhw’n parhau i ddatblygu a thyfu yn y sector deinamig hwn.”

Dywedodd Michael Bakewell o'r tîm buddsoddi mewn menter technoleg ym Mhrifysgol Datblygu Cymru:

“Mae Cufflink yn gwmni seiberddiogelwch cyffrous iawn gyda dyfodol eithriadol o addawol. Fel partner ecwiti hirdymor, rydym yn falch iawn o fod yn cyd-fuddsoddi ochr yn ochr ag Angylion Buddsoddi a pharhau â'n gwaith cydweithredol gydag Innovate UK, Prifysgol Bangor ac M-SParc. Ein heffaith cyfunol yw gwneud gwahaniaeth go iawn ac rydym yn edrych ymlaen at gefnogi Cufflink ar eu taith.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr M-SParc, Pryderi ap Rhisiart:

“Mae'n wych gweld Cufflink yn derbyn cymorth cyhoeddus a phreifat fel rhan o'u cylch ariannu llwyddiannus. Dyma'r union fath o arloesi yr ydym am ei weld yn datblygu yn M-SParc, gan greu gyrfaoedd medrus iawn ac annog eraill i arloesi a mentro i fusnes. Mae cwmnïau fel Cufflink yn cadarnhau ei bod yn bosibl tyfu a ffynnu yng Ngogledd Orllewin Cymru ac rydym yn parhau i weld cyfleoedd newydd a chyffrous yn datblygu yn yr ecosystem.”

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!